Clasa pregătitoare înainte de 6 ani

Statul Român le interzice unor copii să meargă la școală pentru că s-au născut cu o zi prea tîrziu.

Fată răsfoind o carte.
Fotografie de Jonathan Borba

Articole factuale

Articole de opinie

Notă

--

--

software engineer living in Bucharest, Romania

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store