Clasa pregătitoare înainte de 6 ani

Fată răsfoind o carte.
Fotografie de Jonathan Borba

Ministerul Educației permite înscrierea în clasa pregătitoare doar a copiilor care împlinesc 6 ani în acel an calendaristic. Ministerul invocă articolul 29 (2) din Legea educației pentru a impune această limită de vîrstă.

Aceasta este o colecție de articole care argumentează că articolul 29 (2) contrazice Constituția, Ordonanța de Guvern privind discriminarea, restul Legii educației și o decizie a instanței. Voi include și cîteva opinii despre cît de multă supunere datorăm unei legi tiranice (însuși Ministerul Educației a ales, între 2012 și 2020, să o ignore) și despre cît de legitim este să pui copiii pe un Pat al lui Procust al vîrstei, fără nici un fel de analiză a circumstanțelor individuale.

Articole factuale

  • Cadrul legal. Argumentează că articolul 29 (2) este neconstituțional, discriminatoriu și contrazice chiar și alte articole ale legii din care face parte.
  • Situația anilor 2012–2020. Argumentează că, în anii anteriori, Ministerul Educației a ales calea corectă, constituțională și care urmărește interesul superior al copiilor. Din 2021 el refuză să mai urmeze această cale.
  • Comparația cu alte țări. Argumentează că un copil care începe clasa I la 7 ani și 8 luni (cum vor face toți cei născuți în ianuarie) este întîrziat cu un an și chiar cu doi ani față de 14 din cele 16 țări occidentale analizate.
  • Ce putem face. Oferă sugestii de acțiune pentru remedierea situației, inclusiv calea instanței, unde există deja un proces cîștigat.

Articole de opinie

Notă

Acest articol este o expandare a articolului Țara te vrea prost, pe care l-am scris inițial, la cald. Pornind de la acela, am separat argumentele factuale de argumentele de opinie și am redus nivelul apelului la emoții.

--

--

--

software engineer living in Bucharest, Romania

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Cătălin Frâncu

Cătălin Frâncu

software engineer living in Bucharest, Romania

More from Medium

Renault Koleos Wiring Diagram

How to Redo the Bottom Paint and Epoxy Primer on your Aluminum Boat

CONVERSATION.04 : expectations interrupted — Kotara Studio

How to Know Your Dharma