This is a series of stories from my experience as an Eastern Orthodox Christian. The voluntary part of this experience lasted 23 years. To that I would add about 10 of my childhood years, when I simply copied what the people around me believed and did.

There are three chapters…

I did not fully understand how science works until after I was 35, and Christianity offered to fill the gaps.

Romanian version of this story

Preamble: Popper and the humility of science¹

In 1902, when Karl Popper was born in Vienna, the modern scientific method was already several hundred years old. Francis Bacon had proposed the first scientific method in 1620. He believed that we can objectively know nature through the inductive method (later refined and called…

Nu am înțeles pe deplin cum funcționează știința pînă după 35 de ani, iar creștinismul s-a oferit să umple golurile.

English version

Preambul: Popper și smerenia științei¹

În 1902, cînd Karl Popper se năștea la Viena, metoda științifică modernă avea deja cîteva sute de ani. Francis Bacon propusese în 1620 prima metodă științifică. El considera că putem cunoaște natura în mod obiectiv prin metoda inductivă (ulterior rafinată și numită inductivism): pornim de la observații despre…

Primii mei ani de creștinism au fost un fericit somn al rațiunii

English version

Stăm în biserica mică și îmbîcsită de mirosul de ceară, de fum, de tămîie, de căldură conservată cu orice preț. Este lumină, dar nu multă, mai multă de la lumînări decît de la becuri. Curentul e un lux aici, pe munte, iar în afară de biserică și de…

Cătălin Frâncu

software engineer living in Bucharest, Romania

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store