Clasa pregătitoare înainte de 6 ani: cadrul legal

Ministerul Educației primește în clasa pregătitoare doar copiii care împlinesc șase ani în acel an calendaristic. Dar ce spune, de fapt, legea?

Cătălin Frâncu
5 min readMay 7, 2022

Acest articol face parte dintr-o serie care discută legitimitatea interzicerii accesului în clasa pregătitoare.

Fată stînd pe o canapea și citind o carte.
Fotografie de Josh Applegate

Precizare: nu sînt avocat, dar înțeleg limba română. Am încercat să fac acest articol cît mai factual posibil și am inserat doar concluzii care decurg din interpretarea cuvintelor din lege în sensul lor natural.

Cuprins

 1. Constituția României
 2. Ordonanța privind discriminarea
 3. Legea educației naționale
 4. Legea privind drepturile copilului și Convenția ONU privind drepturile copilului
 5. Concluzii

1. Constituția României

Capitolul II: Drepturile și libertățile fundamentale

Dreptul la învățătură este asigurat prin învățămîntul general obligatoriu […].
Articolul 32 (1)

Familia se întemeiază […] pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.
Articolul 48 (1)

Constituția nu consideră necesar să prevadă o vîrstă minimă pentru începerea școlii. Singurele drepturi și îndatoriri pentru care Constituția prevede vîrste minime sînt dreptul de vot, de a fi ales, de a fi angajat, serviciul militar și (indirect) numirea la Curtea Constituțională.

De aceea, impunerea unei vîrste minime pentru începerea educației este o restrîngere a drepturilor numite în articolele 32 și 48. Constituția permite restrîngerea drepturilor în situații enumerate explicit, care nu au legătură cu educația:

(1) Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrîns […] numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrîngerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății.
Articolul 53

2. Ordonanța privind discriminarea

Ordonanțele de guvern au rang de lege. Ordonanța de Guvern 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare tratează vîrsta și educația:

Art. 1(2) (e) (v): Principiul egalității între cetățeni, al excluderii privilegiilor și discriminării sînt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi: […] dreptul la educație și la pregătire profesională.

Art. 2 (1): Potrivit prezentei ordonanțe, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de […], vîrstă, […] precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrîngerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Art. 11 (1): Constituie contravenție, conform prezentei ordonanțe, refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la sistemul de educație de stat sau privat, la orice formă, grad și nivel, […] respectiv din cauza convingerilor, vîrstei, […] persoanelor în cauză.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică tuturor fazelor sau etapelor din sistemul educațional, inclusiv la admiterea sau la înscrierea în unitățile ori instituțiile de învățămînt și la evaluarea ori examinarea cunoștințelor.

Desigur, ordonanța nu implică că putem să cerem înscrierea unui copil de un an la liceu. În acest sens,

Art. 11 (4): Prevederile alin. (1)-(3) nu pot fi interpretate în sensul restrîngerii dreptului unității ori instituției de învățămînt de a refuza înscrierea sau admiterea unei persoane ale cărei cunoștințe ori rezultate anterioare nu corespund standardelor sau condițiilor de înscriere cerute pentru accesul în instituția respectivă, atît timp cît refuzul nu este […] din cauza convingerilor, vîrstei […] acesteia.

Conform Ordonanței 137, interzicerea înscrierii în clasa pregătitoare strict pe baza vîrstei, în absența unei verificări a cunoștințelor, este discriminare.

3. Legea educației naționale

Legea 1/2011 începe cu declarații de principii:

Art. 1: Prezenta lege asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la învățătură pe tot parcursul vieții. […]

Art. 2 (1): Legea are ca viziune promovarea unui învățămînt orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, capacități volitive și capacități acționale, cunoștințe fundamentale și cunoștințe, competențe și abilități de utilitate directă, în profesie și în societate.

Articolul 29 introduce vîrsta minimă pentru înscrierea în clasa pregătitoare:

Art. 29 (2): În clasa pregătitoare sînt înscriși copiii care au împlinit vîrsta de 6 ani pînă la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, a tutorilor sau a susținătorilor legali, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copiii care împlinesc vîrsta de 6 ani pînă la sfîrșitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Legea include de 27 de ori sintagma învățare pe tot parcursul vieții.

4. Legea privind drepturile copilului și Convenția ONU privind drepturile copilului

Legea 272/2004 obligă autoritățile să țină cont de interesul superior al copilului:

Art. 2 (1): Prezenta lege, orice alte reglementări adoptate în domeniul respectării și promovării drepturilor copilului, […] se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului. […]
(4) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice […], precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești.

Aceeași lege ne spune cum este determinat interesul superior al copilului:

Art. 2 (6): În determinarea interesului superior al copilului se au în vedere cel puțin următoarele:
a) nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educație și sănătate, de securitate și stabilitate și apartenență la o familie; […]
c) istoricul copilului, […]

Această lege se supune explicit Convenției ONU privind drepturile copilului, care obligă statele să încurajeze dezvoltarea copilului:

Art. 29 (1): Statele părți sînt de acord că educația copilului trebuie să urmărească:
a) dezvoltarea plenară a personalității, a vocațiilor și a aptitudinilor mentale și fizice ale copilului;

5. Concluzii

Nu sînt avocat, dar articolul 29 (2) din Legea 1/2011 pare neconstituțional, discriminatoriu, neconsecvent cu restul Legii 1/2011 și în conflict cu legislația privind drepturile copilului. Să considerăm situația unui copil care a terminat trei ani de grădiniță, fără probleme de acomodare cognitivă sau psihologică, și care urmează să împlinească 6 ani pe 1 ianuarie la ora 00:01.

 1. Conform Constituției, acel copil are dreptul fundamental la învățătură, asigurat prin învățămînt. Părinții săi au dreptul și îndatorirea de a-i asigura educația.
 2. Ordonanța 137/2000 recunoaște și întărește dreptul acelui copil la educație, subliniind că este discriminare negarea, exclusiv pe baza vîrstei, a accesului la educație de orice nivel (deci inclusiv în clasa pregătitoare).
 3. Legea 1/2011 își definește ca propriu scop asigurarea unui cadru pentru exercitarea dreptului la învățătură pe tot parcursul vieții, deci inclusiv la 5–6 ani.
 4. Legea și Convenția ONU privind drepturile copilului obligă autoritățile să respecte interesul superior al copilului, constînd în continuarea dezvoltării lui.
 5. Și totuși, Articolul 29 (2) spune că, în următorul an școlar, copilul trebuie să stea acasă, să repete grupa mare sau să facă ce-o ști, dar nu are voie să-și continue în mod natural educația cu clasa pregătitoare.
 6. Articolul 29 (2) introduce astfel o restrîngere a unui drept fundamental într-o situație perfect normală, care nu se încadrează în situațiile permise de Constituție pentru restrîngere.

În 2021 și 2022, Ministerul Educației a refuzat înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor sub șase ani invocînd articolul 29 (2). Dar, în contextul mai larg, această decizie pare pripită.

Următorul articol în serie: Situația în anii 2012–2020.

--

--